Te weinig vooruitgang windmolens

Op dit tempo gaat Brabant niet voldoen aan de afspraak met het Rijk over Wind op Land (windmolens). In een jaar tijd is er weinig vooruitgang geboekt, terwijl we met het nieuwe Klimaatakkoord voor een ongekende opgave staan. Peter Portheine stelde onderstaande Statenvragen.

Klik hier voor ons standpunt over wind op land. 


12 juli 2018


Geacht college,

Vandaag konden wij via iBabs kennisnemen van de statenmededeling omtrent de Monitor Wind op Land 2017 inzake de afspraak tussen Rijk en provincies over de te realiseren windmolens in NoordBrabant. Bij het lezen kregen wij helaas een deja vu gevoel omdat de tekst inhoudelijk verregaand kon worden gekopieerd van dezelfde statenmededeling van 19 juni 2017 over de Monitor Wind op Land over 2016. De datum is aangepast, maar helaas lijken de getallen nagenoeg ongewijzigd. Nog steeds denken we als Brabant in 2020, 380MW opgesteld vermogen te hebben gerealiseerd, gelijk aan uw schatting in juni 2017. Daarbij bent U evenals in 2016 erg optimistisch omdat de RVO nu weer niet verder komt dan 277MW.


De VVD heeft hierover de volgende vragen aan uw college:

  1. Bent U met ons van mening dat het teleurstellend is dat we ondanks allerlei, reeds in 2017 uitgezette acties en interventies op de terreinen waar bekende knelpunten liggen, er in een jaar tijd feitelijk geen vooruitgang is geboekt in de noodzakelijke versnelling van de realisatie Wind op Land om in 2020 aan de afspraak met het Rijk te voldoen?
  2. Deelt U onze zorg, mede in het kader van de eergisteren gepresenteerde hoofdlijnen van een nieuw Klimaat en Energieakkoord, dat wij als provincie Noord-Brabant voor een ongekende opgave staan om niet alleen te versnellen om reeds bestaande afspraken te realiseren, maar juist nog grotere ambities in de nabije toekomst waar te gaan maken? Denkt U deze opgaven te kunnen realiseren zonder te tornen aan de afspraak uit het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’ over Wind op Land?
  3. Deelt U onze mening dat, ondanks het feit dat we weliswaar technisch gaan voldoen aan de 14% doelstelling in 2020, vooral dankzij de biomassa bijstook in de Amercentrale, wij voor de uitvoering van een nieuw Klimaat en Energieakkoord, als Provincie Noord-Brabant ons moeten herbezinnen op onze inzet, rol en vooral de werkwijze rondom de effectieve uitvoering van de energietransitie? 


Namens de VVD Statenfractie Noord-Brabant,

Peter Portheine