Betoog Carola Meuwissen stallendeadline

Hieronder is de tekst uit het betoog van Carola Meuwissen te lezen.

Brabant wil vooruit! Met bouwen van woningen, mogelijk maken van bedrijvigheid en ruimte om te genieten van groen en te recreëren.

We hebben al eerder gezien dat niet alles kan, op iedere plek. En dat daar een stikstofreductie voor nodig is (en meer ruimte op het energienetwerk bijvoorbeeld). En dat iedereen daar een bijdrage aan moet leveren.

In 2009 is het Convenant Stikstof en Natura 2000 gesloten bedoeld om de ammoniakbelasting daar te verminderen. In 2017 is de Transitie Verduurzaming Veehouderij vastgesteld om ammoniakemissie uit verouderde stallen te verminderen. Dus de plannen zijn zeker niet nieuw. De agrarische sector heeft een behoorlijk impact op zijn omgeving door de huidige uitstoot. Er is  toekomst voor een agrarische sector met (jonge) ondernemers in robuuste duurzame bedrijven. Ook is dit een uitgelezen kans voor de boeren die geen opvolging hebben en willen stoppen.

Om stikstof te reduceren is het nodig om maatregelen te treffen. Hiervoor zijn al verschillende ideeën geopperd. Emissiearme stalsystemen, voedermanagement, etc. Het blijkt dat niet alle ideeën de reductie opleveren die tevoren van aangegeven of waar op was gehoopt. Maar het werkt wel! Door deze maatregelen toe te passen vindt er in elk geval reductie plaats. Onlangs heeft de Gedeputeerde ondernemers ook expliciet uitgenodigd om te komen met creatieve oplossingen en innovatieve technieken om zo de uitstoot te verminderen.

Ook andere sectoren leveren een bijdrage aan de reductie van stikstof, door gebruik van andere bouwmethoden en nadruk op circulariteit.

Het is volgens de VVD ook niet de bedoeling om meteen handhavend op te treden naar die agrarische ondernemers die wel maatregelen hebben getroffen, maar die niet toereikend blijken te zijn. Maar het kan niet zo zijn dat we op onze handen blijven zitten en niets doen naar die bedrijven die nog geen enkele stap hebben gezet op weg naar een oplossing.