Spreektekst perspectiefnota - Roel Gremmen

Voorzitter,

 

We leven in een politiek onzekere tijd. Er komt, hopelijk ooit, een nieuw kabinet en ook de voor Brabant belangrijke Europese verkiezingen komen eraan. Dat wil niet zeggen dat we in Brabant stil moeten gaan staan, moeten afwachten. Nee, Brabant moet vooruit en dat is makkelijk gezegd, maar betekent veel.

 

De keuzes die wij nu maken nemen we in de wetenschap dat Europa steeds onveiliger wordt en waarin we zien dat verhoudingen en relaties tussen inwoners en landen verharden. En in die context focussen we ons op het doel: een Brabant wat open, vooruitstrevend en innovatief is.

 

En dat brengt mij bij de actualiteit van de afgelopen weken: operatie Beethoven. Het resultaat: een ongekend grote investering in de regio Zuid-Oost Brabant. Het behoud van de werkgelegenheid van de toekomst, zoals bij bedrijven als ASML, is voor de VVD van groot belang. Het is namelijk een van de randvoorwaarden voor gelukkige en welvarende Brabanders, nu en in de toekomst. Daarnaast is het behoud van deze sector ook strategisch van enorm belang voor Nederland. Vanaf deze plek een enorm compliment aan het college voor de lobby en de samenwerking die is gezocht met de regio en het Rijk om dit te realiseren. Aan ons en de Metropoolregio Eindhoven nu om ervoor te zorgen dat de gelden ook echt uitgegeven gaan worden: uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren! Waarbij het ook belangrijk is dat de gelden niet alleen in de stad landen, maar ook in de dorpen en zorgt voor een impuls in de economie, woningbouw en bereikbaarheid van de héle regio.

 

Waar het gaat om het verkeer in en rondom onze dorpen hebben we namelijk nog best een opgave, bijvoorbeeld als het gaat om vracht- en landbouwverkeer door dorpskernen. Er leven namelijk rondom dit thema veel zorgen in verschillende dorpen, of het nu is in Chaam, Sint Hubert, Hilvarenbeek, Wagenberg of Oudenbosch. Het is goed om te zien dat de provincie door middel van pilots kijkt naar het verminderen van vrachtverkeer en landbouwverkeer door onze Brabantse dorpen. In een steeds drukker Brabant vraagt dit niet om pleisters plakken, maar om een structurele oplossing. De VVD dient daarom een motie in om te kijken of we tot eenduidig beleid kunnen komen over hoe we omgaan met vracht- en landbouwverkeer op provinciale wegen en in en rondom onze dorpen. Zo versterken we onze rol, kunnen de successen uit de pilots gedeeld worden over heel Brabant en zorgen we voor leefbare en veilige dorpen.

 

Qua bereikbaarheid rekent de VVD erop dat, naast de ambities uit operatie Beethoven, met de verdeling van de beschikbare middelen de doelstellingen en ambities gehaald kunnen worden. Het is van groot belang dat de drie provinciale wegen die genoemd worden in het bestuursakkoord, de N65, de N629 en de N279, ook echt aangepakt gaan worden en daarbij mag het niet zo zijn dat als er gekozen wordt voor een bepaalde variant, dat de benodigde middelen er dan niet zijn. Graag een reactie van de gedeputeerde.   

 

Een andere randvoorwaarde voor gelukkige en welvarende Brabanders is het hebben van een woning. De komende jaren moeten er veel meer woningen bij komen. Wat de VVD betreft pakt de provincie, naast de regionale woondeals, meer de regie en gaat het ook daarbuiten kijken om kansen te pakken die er zijn. Ook juichen we elke extra inzet om procedures te versnellen toe, vandaar dat wij 2 moties van de PvdA hierover mede zullen indienen.

 

Om deze randvoorwaarden mogelijk te maken moet Brabant zo snel mogelijk van het stikstofslot. Dit moet aan de ene kant gebeuren door natuurherstel en aan de andere kant door stikstofreductie. Ook hier is de kleur van een nieuw kabinet doorslaggevend. Zonder steun van het Rijk kunnen we onze ambities niet halen en missen we de financiële slagkracht. Immers, zonder knaken geen taken en we kunnen niet alles zelf bekostigen.

 

Inmiddels zijn we al even bezig met natuurherstel en hebben we de natuurdoelanalyses gehad. De VVD vraagt zich af wat er sindsdien is gebeurd? Om Brabant open te krijgen is de tijd van praten en rapporten namelijk wel voorbij en moet de uitvoering nu echt prioriteit hebben. Heeft GS een termijn waarop duidelijk is of onze maatregelen ook het gewenste effect hebben? En wordt er, door middel van verschillend onderzoek door verschillende bureaus, een thermometer in de natuur gestoken? Het is namelijk van cruciaal belang dat we onze natuur versterken zodat we weer ontwikkelingen mogelijk kunnen maken. Daarnaast is het voor de VVD ook van belang dat belastinggeld doelmatig besteed wordt. Ditzelfde geldt voor de kaderrichtlijn water. Onze maatregelen kennen grenzen en de doelstellingen zijn veel te scherp. Hoe voert GS de lobby richting het Rijk en Europa hierover?

En dan de stikstofreductie. De VVD is benieuwd in hoeverre ondernemers al aanvragen hebben gedaan met betrekking tot de emissiearme huisvestingssystemen in de stallen. Gaat dit de goede kant op? Deze stikstofreductie is namelijk cruciaal in het open krijgen van Brabant.

 

Concluderend: De VVD ziet een goede balans tussen alle opgaven met een stevig financieel fundament. Aan de slag dus, we moeten namelijk niet meer extra plannen maken, maar de uitvoering is van het allergrootste belang. Ik zie een gedreven team, met een kakelverse collega erbij die ook staat te popelen. De VVD heeft vertrouwen in de uitvoering van de ambitieuze plannen en zal GS scherp houden op de uitvoering van alle plannen en het pakken van kansen.