Spreektekst Fractievoorzitter Roel Gremmen begrotingsbehandeling 2024

Op 3 november hebben de Provinciale Staten van Brabant de begroting voor 2024 behandeld. In dit artikel is de spreektekst van fractievoorzitter Roel Gremmen te lezen.

Voorzitter,

De mondiale dynamiek is aan het veranderen. We zien internationaal een dynamiek met meer conflict, of het nu gaat om fysieke conflicten, strijd om technologie of de klimaatverandering die een steeds grotere impact heeft. Deze dynamiek zorgt voor een nieuwe balans, of eigenlijk een voortdurende disbalans. En in deze stormachtige tijd is het zaak dat we als Provincie ons hoofd koel houden, hard werken en onze creativiteit gebruiken om de oplossingen te vinden voor de problemen van nu en van de toekomst. En die toekomst komt vaak sneller dan verwacht, dus het gaat erom dat we de komende jaren de juiste keuzes blijven maken.

 Voorzitter,

Veiligheid is de basisvoorwaarde voor een vrij en fijn leven. Gelukkig leven wij in een veilig land. Maar toch moeten we elke dag hard werken om ons land veilig te houden. In onze Brabantse steden en dorpen en ook in ons buitengebied ondermijnen drugscriminelen onze vrije en veilige manier van samenleven. Het is goed dat we daar op alle fronten, landelijk, provinciaal en lokaal, een vuist tegen maken.

 In dat kader is de VVD-fractie benieuwd naar de resultaten die de provincie boekt in de aanpak van criminaliteit in ons buitengebied. De groene boa’s van de SSIB vormen daar de frontlinie tegen stroperij, drugsdumpingen en andere illegale activiteiten. Kan het college ingaan op de (concrete) effecten die daar geboekt worden? En hoe voortvarend is het college aan de slag met het verbeteren van de uitrusting van de groene BOA’s?

Als veiligheid de basisvoorwaarde is, is defensie de basisverzekering. Dit vraagt flexibiliteit en creativiteit van ons op ruimtelijk gebied. In Brabant hebben we veel vliegvelden en kazernes, defensie is een grote werkgever. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat we in Brabant ervoor blijven zorgen dat er ruimte is voor defensie?

 De toekomst is duurzaam. Wat de VVD betreft kunnen de ontwikkelingen met betrekking tot de gesmolten zout reactoren en andere vormen van kernenergie niet snel genoeg gaan. Want 2050 is een mooie stip op de horizon, maar als we eerder volledig duurzaam zijn is het alleen maar mooi meegenomen. Het is mooi om te zien dat de gedeputeerde van economie op het gebied van kernenergie concrete stappen zet. Ook waterstof is essentieel voor een duurzame toekomst. Hoe kunnen we waterstof produceren in onze ondernemende en innoverende provincie?

 Een voorbeeld van een concrete stap is dat decentrale energiehubs een voorlopige oplossing kunnen zijn voor de algehele netcongestie. Voor Brabant enorm relevant, aangezien onze economische motor moet blijven draaien en we nog een enorme hoeveelheid woningen willen bouwen. Hoe gaat de gedeputeerde dit proces te versnellen zodat Brabant een proeftuin wordt voor decentrale energiehubs?

 Voorzitter, wat de VVD betreft zetten we alles op alles om Brabant van het slot te krijgen. Oplossingen voor de uitdagingen vragen om creativiteit. Wij dagen GS vandaag graag uit om hierover na te denken en zullen ook zelf met twee moties deze creativiteit aanjagen.

 Creativiteit waar het gaat om wonen. Aan alle kanten willen we dat er meer woningen gebouwd gaan worden. De VVD is blij dat het nieuwe college ook actief aan de slag gaat om belemmeringen en onnodige regeldruk weg te nemen, stikstof is immers niet de enige belemmering. Inmiddels zijn we goed op weg met bouwprojecten in binnensteden, in kleine bouwprojecten in dorpen. Maar we zijn er nog lang niet. En daarom dient de VVD een motie in, om aan de ene kant onze inwoners te betrekken en uit te dagen met goede en creatieve ideeën te komen voor woningbouw en aan de andere kant ook zelf onderzoek te doen naar een locatie voor grootschalige woningbouw. Niet een straatje erbij, maar een Brabantse kern erbij. 

 Creativiteit waar het gaat om onze infrastructuur. De druk op het wegennet moet verzacht worden en daarbij moeten we snel kijk naar wat wél kan.  Nu was ik afgelopen week in Gemert bij het familiebedrijf Huisman, een van de schrijvers van een indringend opiniestuk over de N279. Tegelijkertijd hoor ik dan dat er gezegd wordt dat op z’n vroegst pas in 2030 de schop de grond in gaat. En dat vindt mijn fractie onbegrijpelijk. Deze regio, ondernemers, inwoners, schoolgaande kinderen, noem het maar op, iedereen zit te wachten op een impuls aan deze weg. Het is een project wat al tientallen jaren loopt. Wat gaat de gedeputeerde doen om er met de gemeenten uit te komen, zodat er concrete resultaten geboekt gaan worden? En dat geldt ook voor de Brabantroute. De provincie lobbyt zich een ongeluk, maar hoe gaat het college die gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk uit onze Brabantse kernen krijgen?

 Creativiteit waar het gaat om natuur en stikstof. Natuurlijk had de VVD liever gezien dat we met Brussel in gesprek zouden kunnen over de doelstellingen van de Natura2000 gebieden. Echter, dit is geprobeerd en blijkt niet mogelijk. Dan moeten we niet bij de pakken neerzitten of blijven roepen dat het tóch echt niet zo kan, maar moeten we de schouders eronder zetten. De provincie doet al enorm veel op het gebied van natuurherstel en stikstofreductie. Nu wachten we vaak af totdat onze flora en fauna herstelt, wat de VVD betreft mogen we daar actiever en pragmatischer mee omgaan. De natuur een handje helpen, zodat Brabant sneller open kan. Kortom: Laten we zelf bijdragen, met alle experts en kennis die we hebben in Brabant, aan het laten groeien van populaties in onze Natura 2000 gebieden.

 Voorzitter, de VVD kijkt enorm uit naar de verdere uitwerking van het bestuursakkoord in de perspectiefnota. Wij hopen vandaag een aanzet te hebben gegeven en het college te hebben uitgedaagd om creatief te zijn en na te denken over nieuwe oplossingen voor de problemen van de toekomst. Want die toekomst, die is al begonnen.

 

Roel Gremmen

Fractievoorzitter VVD Brabant