VVD doet wat nodig is om ontwikkeling in Brabant mogelijk te maken

Op 11 november diende de VVD, samen met de PvdA een motie in die ervoor zorgt dat er zo snel mogelijk weer vergunningen verleend kunnen worden aan Brabantse boeren die de huisvesting van hun dieren willen innoveren om verder te kunnen met hun boerenbedrijf.  Stilstaan is namelijk geen optie, niet innoveren betekent dat er geen woning meer in Brabant gebouwd kan worden, er geen weg meer aangelegd of onderhouden kan worden en geen enkel (boeren)bedrijf meer kan uitbreiden. Ook niet onbelangrijk, zonder innovatie doen we niets aan natuurherstel, waardoor we nog langer in deze stikstofimpasse blijven hangen.

Als reactie op de motie is Gedeputeerde Staten (GS) gekomen tot het verschuiven van de datum voor vergunningaanvraag van 1 april naar 1 oktober 2023. De VVD steunt deze wijziging. De VVD wil daarnaast de datum van realisatie ook een half jaar opschuiven, naar 1 juli 2024. Zo geven we boeren de ruimte om, na het verlenen van de vergunning, de innovatieve stal daadwerkelijk te realiseren.

Een half jaar uitstel is noodzakelijk, omdat het komende half jaar zaken vanuit het Rijk duidelijk worden. Er komen natuurdoelanalyses die duidelijk maken wat er gedaan moet worden aan natuurherstel in welk natura2000 gebied. Ook komt er duidelijkheid over de juridische houdbaarheid van innovatieve stalsystemen en worden de doelstellingen voor stikstofreductie voor industrie en mobiliteit vastgesteld. Ook moet Brabant op 1 juli aanstaande een regionale versie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied bij de landelijke overheid indienen. Voor de VVD is het uitgangspunt daarbij dat er een compleet pakket moet liggen met reductiedoelstellingen en een aanpak voor álle sectoren en er een plan moet liggen voor natuurherstel.

Daarnaast roept de VVD het college van GS op om nu actie te ondernemen en aan de slag te gaan met zaken die wél kunnen. Zo kunnen er versneld voer- en managementmaatregelen genomen worden om stikstofuitstoot te reduceren, kan er nu al gekeken worden naar het versneld, vrijwillig uitkopen van piekbelasters en kan door middel van een passende beoordeling de vergunningverlening op gang gebracht worden. Op deze manier blijven we continue doen wat nodig is om ontwikkelingen in Brabant mogelijk te maken én te houden.