N279 gaat op de schop

Provinciale Staten hebben het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279 Veghel-Asten vastgesteld. Een provinciaal inpassingsplan is een soort provinciaal bestemmingsplan. Met het PIP van de N279 wordt verbouwing van de weg tussen Veghel en Asten planologisch mogelijk gemaakt. Het gaat om een investering van € 265 miljoen. De fracties van VVD, CDA, SP, PVV, D66, PvdA en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

De N279 wordt omgebouwd tot een 2x1 provinciale weg waarbij nagenoeg alle kruisingen ongelijkvloers worden aangelegd. De gekozen aanpak biedt een oplossing voor zowel de huidige als de toekomstige situatie op het gebied van verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio. Ter hoogte van Veghel wordt de N279 op het huidige tracé uitgebreid tot 2x2 rijstroken tot aan de Taylorbrug. Bij Helmond is gekozen voor een omleiding om de wijk Dierdonk. De discussie in de Staten spitste zich met name toe op deze omleiding en op het aantal rijstroken.


Toekomstbestendig op diverse fronten

De Staten namen bij het voorstel een motie aan die het college oproept een real time monitoringssystematiek op te zetten voor de N279 tussen Veghel en Asten en deze in 2019 operationeel te hebben. Door monitoring van het verkeer wordt bekeken hoe de verkeersdrukte zich in de komende jaren ontwikkelt. De huidige N279 wordt dusdanig verbouwd dat een eventuele verbreding naar 2x2 rijstroken op termijn niet leidt tot desinvestering. Zo worden viaducten bijvoorbeeld al breed genoeg aangelegd. Het inzetten van Smart Mobility is onderdeel van de toekomstbestendige aanpak. Daarnaast wordt, bovenop hetgeen wettelijk verplicht is, extra geïnvesteerd in de geluidsreductie voor bewoners. Hiervoor stellen Provinciale Staten €4,5 miljoen extra beschikbaar. Tot slot wordt als onderdeel van de aanpak van de N279 samen met waterschap Aa en Maas een plan gemaakt voor een robuust en klimaatbestendig watersysteem.