VVD-Statenvragen over verkeersdoden

VVD-Statenlid Suzanne Otters heeft onderstaande Statenvragen gesteld over het aantal verkeersdoden in Brabant. Het kabinet heeft, mede naar aanleiding van recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, €50 miljoen beschikbaar gesteld voor de aanpak van gevaarlijke N-wegen.

Betreft: Schriftelijke vragen over ‘Nul verkeersdoden in Brabant’

 

’s-Hertogenbosch, 25 april 2018

 

 

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

 

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)1 blijkt dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2017 in Brabant flink gedaald is. In 2016 waren er 113 verkeersdoden en het vorig jaar waren dat er 98. Eveneens blijkt uit de cijfers dat het aantal omgekomen fietsers is gestegen in Brabant. Van de 35 doden bij fietsongelukken is merendeels een senioren-fietser op een elektrische fiets slachtoffer.


VVD Brabant heeft hierover de volgende vragen aan uw college:


1. Bent u bekend met deze cijfers?

2. Is u bekend waar deze dodelijke ongelukken in Brabant het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden? Zo ja, is het mogelijk dat u ons dit overzicht doet toekomen?

3. Het thema van het Brabants VerkeersVeiligheidsPlan ''Brabant gaat voor nul verkeersdoden'' is in 2019 ''Zichtbaarheid''. Bent u bereid te ijveren dat deze campagne volgend jaar vooral gericht zal zijn op fietsers, met name 65-plussers op een e-bike?


Gisteren liet de Minister van Infrastructuur en Waterstaat weten dat het kabinet € 50 miljoen beschikbaar stelt voor de aanpak van gevaarlijke N-wegen2. Hiervan gaat de helft naar Rijkswegen en de andere € 25 miljoen is voor de verbetering van de provinciale wegen. De afspraak is dat de provincies daarvoor 75 miljoen euro inleggen.

Bij de VVD staat verkeerveiligheid hoog in het vaandel en derhalve heeft de VVD de volgende vragen aan uw college:


4. Bent u bereid met dit bericht en de afspraken die in deze gemaakt zijn met de provincies?

5. Heeft u afspraken gemaakt het Ministerie van I&M over de besteding van dit budget? Zo ja, welke?

6. Zijn de bovengenoemde nieuwe cijfers en inzichten reden voor Brabant om het Brabantse beleid omtrent verkeersveiligheid te veranderen?

7. Is al bekend welke provinciale wegen in Brabant in aanmerking komen voor de veilige inrichting van bermen, waar de Minister op doelt?  

    a. Zo ja, hoeveel van het landelijk budget wordt hiervoor in Brabant beschikbaar gesteld?

    b. Zo ja, komen enkele van deze wegen overeen met het antwoord van vraag 2, zoals hierboven gesteld?In afwachting van uw beantwoording,

 

 

Namens de VVD Statenfractie Noord-Brabant,

Suzanne Otters-Bruijnen1 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/17/in-2017-meer-verkeersdoden-op-de-fiets-dan-in-de-auto

 

2 https://www.ad.nl/politiek/dodenwegen-gaan-op-de-schop~a4638346/