Statenvragen stalinnovaties

VVD-Statenlid Wouter Bollen heeft schriftelijke vragen gesteld over stalinnovaties. De VVD wil een servicegerichte provincie die niet blijft hangen in oude werkwijzes, maar innovaties van ondernemers faciliteert en aanmoedigt.

Geacht college van Gedeputeerde Staten,


9 maart jl. hebben wij een memo ontvangen aangaande de ontwikkelingen van de innovatie in stallen en stalsystemen. U stelt in de memo dat een en ander volgens verwachting en tevredenheid verloopt.

Onze VVD-fractie hoort echter andere signalen. We horen bijvoorbeeld klachten over de opstelling van (provinciale) ambtenaren.

Het gebrek aan coöperatief denken en het continu teruggrijpen naar de oude(re) werkwijze wordt veelvuldig genoemd, om daarbij maar eens wat voorbeelden te noemen.


De twee bestaande adviescommissies van GS, te weten het Panel Zorgvuldige Veehouderij en de Commissie van Deskundigen (verordening natuurbescherming) lijken tot nu toe te toetsen op langer bestaande en oudere uitgangspunten. Ook uw Deskundigenpanel Veehouderij geeft nog onduidelijkheid. Bijvoorbeeld een tijdelijke emissie factor lijken ze niet af te willen geven. Dit laten ze aan het RVO, wat concreet betekend dat er met een opslagpercentage wordt gerekend. Dit doodt de innovatie in de ogen van de VVD-fractie.


Ook een extreme daling van het aantal aanvragen bij gemeenten en adviesbureaus is merkbaar. De motivatie hierbij is dat bij het informeren niet over de innovatie kant gesproken wordt maar er wordt enkel volgens het formele oude traject gewerkt. Dit resulteert in een houding die contraproductief is aan de ambitie die we met elkaar hebben uitgesproken. We spreken regelmatig ondernemers wie de moed inmiddels in de schoenen is gezakt, die naar België of andere provincies willen vertrekken, terwijl zij juist degenen zijn die wel ''de bocht' willen nemen. Telkens blijkt opnieuw dat de ondernemers om wie het gaat onvoldoende zijn geïnformeerd over de ondersteuning die de provincie hen hierbij kan bieden.


Dan ook nog berichten dat diverse luchtwasser-systemen niet deugdelijk zijn. Ondanks dat dit een landelijke verantwoordelijkheid is vragen wij ons af of er Brabantse ondernemers zijn die hierdoor ongewild aan een te hoge uitstoot bijdragen.

Dat vinden wij al met al een teleurstellende zaak. Deels zelfs tegen alle afspraken in, wat ons betreft. 

Voor de VVD was juist de goede omgang met elkaar, gecombineerd met het gebruik van innovatie, een reden om in te stemmen met diverse beleidswijzigingen d.d. 08-07-17 en zodoende een goede uitvoering van onze ondersteunende maatregelen te borgen.


In verband hiermee heeft de VVD de volgende vragen aan uw college:

  1. Herkent u de problematiek en constateringen zoals wij hier omschrijven?
  2. Hoeveel (innovatieve) aanvragen zijn er ontvangen sinds 08-juli-2017?
  3. Hoe staat dit getal in verhouding tot dezelfde periode vorig jaar?
  4. De VVD is van mening dat we als Provincie Brabant alle ondernemers in Noord-Brabant goed en servicegericht moeten bedienen, zeker als het gaat om innovaties te faciliteren. Daar hebben we namelijk een gemeenschappelijk belang. Kunt u gemotiveerd aangeven of u deze mening deelt?
  5. Bent u het met de VVD eens dat de maatregelen die Noord-Brabant in juli 2017 genomen heeft juist aan innovatie moeten bijdragen en dat we hiervoor extra inzet moeten tonen om een zo kort mogelijke realisatietermijn te bereiken?
  6. Kunt u een motivatie geven waarom uw Deskundigenpanel Veehouderij hieraan gaat bijdragen? Met andere woorden, wat gaat dit panel anders doen dan nu of de voormalige commissies?
  7. Bent u het met de VVD eens dat de problemen met de (combi-)luchtwassers een nog actievere rol van ons vragen om gevolgen hiervan tot een minimum te beperken en nog sneller alternatieven te kunnen toepassen?
  8. Bent u bereid om gemeenten actief te benaderen en te helpen bij het stimuleren van innovatieve aanvragen (gebruik CHW)?
  9. Bent u het met de VVD-fractie eens dat uw First-mover regeling niet het gewenste resultaat kan bieden onder de huidige situatie?
  10. Heeft u inmiddels contact gehad met het ministerie over een eventuele gezamenlijke aanpak aangaande de luchtwasser-problematiek en eventuele alternatieven?


Wij zien uw gemotiveerde antwoorden graag zo spoedig mogelijk tegemoet.


Namens de VVD Statenfractie Noord-Brabant,

Wouter Bollen