Voldoende ontwikkelruimte bedrijventerreinen

De VVD Brabant vindt het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Naar aanleiding van dit bericht in het Brabants Dagblad heeft Wilma Dirken namens de VVD Brabant Statenfractie daarom de volgende vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten:

 

1.       Net voor de zomer informeerde onze fractie al schriftelijk naar de stand van zaken rondom de ontwikkeling van bedrijventerreinen. In de beantwoording van 3 juli 2017 is aangegeven: “Dit harde aanbod sluit in kwalitatief opzicht niet aan op de ruimtevraag. Vooral voor (zeer) grootschalige logistiek is extra ruimte nodig om de vraag te kunnen accommoderen.” Wat is er sinds dat moment concreet gebeurd om de vraag daadwerkelijk te accommoderen?

2.       Heeft de Gedeputeerde in beeld hoeveel bedrijven er het laatste halfjaar al zijn afgehaakt wegens gebrek aan beschikbare locaties en wat dit op korte termijn betekent voor de Brabantse economie?

3.       Kan de Gedeputeerde aangeven welke provinciale ruimtelijke regels op dit moment belemmerend werken en hoe die naar zijn mening op zeer korte termijn zodanig aangepast kunnen worden dat de grootschalige bedrijventerreinen voortvarend ontwikkeld kunnen worden? Is er verband tussen de geconstateerde belemmeringen en het uitblijven van de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk?

4.       Kan de gedeputeerde aangeven welke acties er nog deze raadsperiode door bestuurders in gemeenten, dan wel provincie ingezet moeten worden om te zorgen dat nog dit jaar de spreekwoordelijke schop de grond in kan? Is het bijvoorbeeld nodig dat daarvoor op zeer korte termijn extra regionale ruimtelijke overleggen worden belegd?