VVD Brabant zorgt voor extra garanties veehouders

De Brabantse VVD heeft tijdens het debat over de toekomst van de veehouderij ervoor gezorgd dat agrariërs meer garanties krijgen. Boeren die vooruit willen en op bedrijfsniveau al aan de eisen voldoen, worden hierdoor niet gestraft door het nieuwe beleid. Als tijdens de begrotingsbehandeling 2018 blijkt dat deze wensen niet worden ingewilligd, trekt de VVD alsnog haar steun in voor het gehele voorstel.

Het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) gaat uit van eisen in 2020 of 2022 die door iedereen op stalniveau gehaald moeten worden. Een door de VVD ingediend amendement verandert dit dus. Daarnaast eist de VVD een stevige invulling van het pakket aan flankerende maatregelen. Woordvoerder Wouter Bollen: “Tot dusver mochten boeren de uitstoot van een oudere stal compenseren met de reductie die werd ge-boekt met een moderne stal binnen het eigen bedrijf, het zogeheten ‘intern salderen’. Dat zou met het voorstel van GS volledig van tafel gaan, met als gevolg dat alle stallen uiterlijk per 2022 aan de 85% reductie-eis moesten voldoen. De VVD vindt dat een disproportionele maatregel voor ondernemers die al veel hebben geïnvesteerd en geeft deze grote groep alle ruimte om de betreffende stallen later aan te passen”.

Voor de Brabantse VVD is het sowieso klip en klaar dat er geen ongelukken mogen gebeuren door de ingezette versnelling. Te denken valt aan steun voor jonge ondernemers die het bedrijf net hebben overgenomen, boeren die later wilden stoppen en een oplossing voor degenen die vanwege een gebrek aan beschikbare technieken de norm niet kunnen halen. De VVD heeft daarom een motie ingediend om alvast enkele kaders vast te stellen waaraan het flankerend beleid moet voldoen.

Fractievoorzitter Martijn van Gruijthuijsen: “Op dit moment telt onze provincie zoveel inwoners, bedrijven én natuur dat Brabant op slot gaat als we niets doen. Agrariërs hebben al veel maatregelen genomen. Maar de uitstoot van stikstof en ammoniak neemt niet voldoende af, niet in de mate waarin dat in 2009 was afgesproken. Dit dwingt ons scherpe keuzes te maken”.

In het aanvankelijke voorstel van november jl. zouden alle boeren al per 2020 85% van hun stikstofuitstoot moeten reduceren ten opzichte van traditionele stalsystemen. Door inspanningen van de VVD was dat moment voor de behandeling op 7 juli al twee jaar naar achteren verplaatst (2022). Ook had de VVD al onder andere binnengehaald dat uitbreiding tot 2,5 hectare mogelijk is, er rekening wordt gehouden met afschrijvingstermijnen van stalsystemen en er meer ruimte komt voor innovatieve oplossingen.