Verslag Statendag 19 mei 2017

In de ochtend vond er een informerende themabijeenkomst landbouw plaats over de botsproef mestbeleid en over de verwachte milieueffecten van aanpassing van de Verordening natuurbescherming (onderdeel stikstof en staldering).

De belangrijkste onderwerpen tijdens de Statenvergadering waren de jaarstukken 2016 en de herziening van het treasurybeleid. Hubert Koevoets (woordvoerder financiën) gaf namens de Brabantse VVD aan dat wij tevreden zijn met de huidige koers. Toch zijn er ook zaken die meer aandacht verdienden en dat wij gezien het huidige economische klimaat echt meters kunnen maken. Gas op de plank!

Verder blijkt een deel van het begrootte geld structureel niet besteed te worden. Het beschikbaar houden van middelen in de begroting levert zowel qua uitvoering van het beleid als financieel helemaal niets op! Wij hebben er bij Gedeputeerde Staten erop aangedrongen om dit probleem op te lossen.

Uit het burgerjaarverslag blijkt dat de provincie een nette betaler is. 93% van de facturen wordt binnen 20 dagen betaald (gemiddeld 9,7 dagen) en dat is goed nieuws voor ondernemers! Ook is het percentage van tijdige afhandeling van subsidie-aanvragen en/of vergunningen hoog. Wij hebben daarom gevraagd of de termijnen kunnen worden aangescherpt, zodat aanvragers sneller bediend worden.

Betreffende het treasurybeleid hebben wij aangegeven dat de Brabantse VVD het vooral van belang acht dat er verstandig met het geld van de belastingbetaler moet worden omgegaan. Daarbij is het echter wel van belang dat de opbrengsten van obligaties op peil blijven om de financiën gezond te houden. Er moet verstandig worden omgegaan met goed renderende obligaties en we vragen terughoudendheid in het beleggen in aandelen van fondsen zonder de allerhoogste kredietwaardering.