Inbreng Perspectiefnota 2017: Vooruit met optimisme in Brabant

De Brabantse VVD was tijdens de behandeling van de provinciale Perspectiefnota 2017 tevreden over de vooruitgang in Brabant. Fractievoorzitter Martijn van Gruijthuijsen gaf echter gelijk aan dat men ervoor moet waken om niet achterover te gaan leunen en kwam met meerdere actiepunten om meer progressie te boeken. De VVD bracht daarom onder andere diverse moties in. Deze varieerden van een toekomstagenda om jong talent aan Brabant te binden tot duurzaamheidsleningen voor huizenbezitters en van extra geld voor de Taskforce Brabant Zeeland voor verdere bestrijding van zware criminaliteit tot een pilot om bevoegdheden met betrekking tot omgevingsvergunningen over te dragen van gemeenten naar de omgevingsdiensten.

Van Gruijthuijsen: “We kunnen constateren dat Brabant er goed voor staat. En we zien dat de Brabander zichzelf een 8,3 geeft als het om gelukkig zijn gaat.” Dat is een vol procent hoger dan een jaar eerder. Maar dat betekent volgens de optimistische fractievoorzitter niet dat men in Brabant gelukzalig stil kan gaan zitten. Hij gaf in zijn bijdrage mee aan Gedeputeerde Staten (GS) dat het goed is dat men gelet op de economische groei de afweging maakt om sommige punten uit het bestuursakkoord niet tot uitvoering te brengen. “De vrijgekomen tijd dient dan echter wel benut te worden om op een financieel verantwoorde wijze andere zaken te realiseren.”

Innovatie & Talent
De Brabantse VVD zet allereerst in op bevordering van innovatie en talent. Met de investeringen vanuit de Brainport Actie Agenda moet volgens de liberalen verbinding worden gelegd met andere regio’s. Ook wil de VVD ondersteuning van innovatieve MKB-bedrijven die een schaalsprong willen maken. Verder werd er een motie ingediend om GS op te roepen om met een toekomstig talenten-agenda te komen. Daarmee moet het vestigingsklimaat voor jongeren in Brabant in 2025 nog steeds aantrekkelijk zijn.

Mobiliteit
Eén van de speerpunten van de VVD is mobiliteit. De successen zijn SmartWayz en Hooipolder Plus en er is vanuit GS voldoende aandacht voor de A2, A58 en A50. Van Gruijthuijsen heeft onder andere gevraagd of GS van mening is of de logistieke regio West-Brabant voldoende perspectief heeft zonder het eventuele doortrekken van de A4. Eveneens vroeg de VVD nogmaals om aandacht voor de N264 in regio Noord-Oost.

Aanpak criminaliteit
Eerder heeft de Brabantse VVD er door middel van een appèl aan GS voor gezorgd dat de bijdrage van de provincie aan de Taskforce Brabant Zeeland werd verdubbeld. Tijdens het debat van het Zuiden erkenden zes lijsttrekkers de nijpende situatie rondom ondermijnende criminaliteit. Voor de VVD was dit de reden om met een breed gedragen motie te komen om GS de lijsttrekkers tijdens de formatie de erkenning te laten verzilveren.

Duurzaamheid
De VVD bracht tevens een tweetal moties om verduurzaming in Brabant te bevorderen. Als eerste betrof dat een motie om duurzaamheidsleningen te verstrekken aan woningbezitters. De tweede motie vraagt om meer inzicht te verkrijgen op welke wijze geborgd is dat veehouders, die willen verduurzamen, behouden kunnen blijven.

Omgevingsvergunningen
Gemeenten blijken in de praktijk slechts beperkt mandaat te geven aan de omgevingsdiensten. Volgens de Brabantse VVD kan de verloren tijd beter worden besteed en daarom werd GS door middel van een motie gevraagd om met een pilot te komen om gemeenten vrijwillig hun bevoegdheden met betrekking tot de Wabo te mandateren aan de regionale omgevingsdienst.In de bijlagen (hieronder) van dit artikel kunt u de integrale bijdrage van Martijn van Gruijthuijsen, de moties en infographics downloaden.