Beantwoording schriftelijke vragen Nationale Proeftuin Precisielandbouw

Vorige maand stelde Statenlid Wouter Bollen namens de Brabantse VVD het college van Gedeputeerde Staten (GS) een aantal vragen over de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. De VVD heeft toen onder andere duidelijk gemaakt dat wij graag zien dat dit project in Brabant wordt gerealiseerd. Recent kwamen de antwoorden binnen.
GS geven aan dat het Rijk nu wil gaan sturen op samenwerking tussen reeds bestaande initiatieven en niet op één fysieke locatie waar alle precisie landbouwactiviteiten samenkomen. In het voorjaar komt men met een ontwerpstudie, waarop de provincie actief inbreng zal geven. Daarna kunnen de vervolgstappen worden bepaald. In de beantwoording van de vragen van de VVD onderschrijven GS het belang van een grote rol voor Brabant binnen de Nationale Proeftuin Precisielandbouw.
Staatssecretaris Van Dam kondigde de komst van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw aan om ervoor te zorgen dat de Nederlandse Land- en tuinbouw duurzamer en efficiënter kan produceren en ook in de toekomst voorop blijft lopen. Voor dit project wordt voor de komende vier jaar € 2 miljoen uitgetrokken door het ministerie van Economische Zaken en naar verwachting draagt het bedrijfsleven in diezelfde periode € 8 miljoen bij.