Sneller van A naar B

VVD Brabant mobiliteit

Brabant gaat de komende tijd van oost tot west flink op de schop. De afgelopen vier jaar zijn er enorme stappen gezet om Brabant bereikbaar te houden en files in Brabant tegen te gaan. Het ambitieniveau lag hoog en daardoor is er veel geïnvesteerd in wegen in Brabant. Door intensief lobbywerk van de provincie zullen de komende jaren belangrijke snelwegen als de A2, de A58 en de A67 worden verbreed. Er wordt extra geïnvesteerd in diverse provinciale wegen en we leggen een nieuw netwerk van snelfietsroutes aan.

Met de auto door Brabant

Het is belangrijk dat we dit ambitieniveau vasthouden zodat we Brabant in de toekomst bereikbaar houden. De afgelopen jaren is er maar liefst € 500 miljoen extra geïnvesteerd in de Brabantse infrastructuur. Er zijn echter nog veel grote projecten die we gerealiseerd willen zien. Om dat mogelijk te maken moet, net als in de vorige bestuursperiode, het Spaar- en infrafonds (SIF) opnieuw stevig worden aangevuld. Zonder dat extra geld is het onmogelijk om het Rijk te bewegen om te investeren in de Brabantse snelwegen en spoorverbindingen. 

Met het extra geld willen we ook investeren in tal van projecten op regionaal en lokaal niveau. Voor veel Brabantse dorpen is een komomleiding om het dorp van groot belang voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Ook zijn voor de veiligheid de spooronderdoorgangen belangrijk en moet er in Brabantse steden geïnvesteerd worden in ongelijkvloerse kruisingen van de belangrijkste randwegen, om ervoor te zorgen dat de steden niet dichtslibben. 

Smart Mobility

Naast meer asfalt moeten we ook blijven inzetten op de kansen van smart mobility. Meer asfalt waar nodig, smart mobility waar mogelijk. De zelfrijdende auto verwachten we binnen nu en tien jaar volledig autonoom te zien rijden op de snelwegen en wellicht op provinciale wegen. Ook ‘slimme stoplichten’ geven de mogelijkheid om het stadsverkeer beter te regelen en bijvoorbeeld een ambulance een groene golf op maat te geven. De provincie gaat afspraken maken met gemeenten, om standaard bij onderhoud en nieuwe verkeerslichten, deze uit te rusten met smart technologie, en het bedrijfsleven, die meer kunnen testen in de openbare ruimte, om dit soort ontwikkelingen te versnellen. Onder leiding van de VVD is een stevige smart mobility agenda opgezet, we blijven uitkijken naar nieuwe technologieën die we een kans kunnen geven in onze provincie. 

Bereikbaarheid vergroten kan door meer asfalt, maar dit zal helaas niet voldoende zijn. Een bredere aanpak is nodig, bijvoorbeeld door het wegennet te ontlasten via beter en meer openbaarvervoer. Maar ook door het mogelijk te maken dat meer goederen vervoerd worden op andere manieren dan over de weg. We denken hierbij aan zowel water als spoor, maar ook opties als het transporteren van (meer) vloeistoffen en gassen door buisleidingen. Dit vergt goede afstemming en een stevige lobby vanuit de provincie richting het Rijk en Europa.

Vliegen vanaf Eindhoven Airport

De Brabantse VVD koppelt steun voor groei van Eindhoven Airport aan de wens om meer (intercontinentale) vliegbestemmingen te realiseren die de Brabantse economie verder kunnen versterken. Het bestemmingenaanbod van Eindhoven Airport moet afgestemd zijn op de Brabantse economie en mag geen afvoerputje van Schiphol zijn. We pleiten voor meer aandacht voor leefbaarheidsvraagstukken die spelen bij omwonenden en een ambitieuze agenda voor verduurzaming van de luchthaven. De VVD is voor uitbreiding van de spoorverbindingen richting Eindhoven Airport. 

Openbaar Vervoer

Treinverbindingen zijn essentieel voor Brabant. Met het voorstel OV2040 maakt het kabinet het spoorboekje voor de toekomst. Onze inzet daarbij is helder: we maken ons hard voor het spoorboekvrij reizen tussen de grote Brabantse steden. Breda en Eindhoven zijn cruciale knooppunten voor de internationale spoorverbindingen van Nederland. De internationale HSL-verbindingen via Breda naar Antwerpen / Brussel, en via Breda, Eindhoven naar Düsseldorf moeten verbeterd worden. Ook willen wij dat de OV verbinding tussen Breda en Utrecht verbeterd wordt. 

Daarnaast vragen we van het kabinet meer flexibiliteit in het toepassen van onze traditionele OV concessies. Wij zien een toekomst voor ons van klassiek OV naar persoonlijke mobiliteit, waarbij het buitengebied en de steden op de best mogelijke manier bereikbaar zijn. Om dat te realiseren zet de Brabantse VVD in op meer gebruik van ‘Uber-achtige’ concepten, flexibele buurtbussen en elektrische snelbussen. Ook in het openbaar vervoer moeten innovatie en nieuwe technologieën leidend worden, bijvoorbeeld door het OV goed op elkaar aan te laten sluiten. Tot slot willen wij dat het openbaar vervoer beter toegankelijk wordt voor mensen met een beperking.

Veilig in het verkeer

Jaarlijks kent Brabant rond de 100 verkeersslachtoffers. Dat zijn er 100 te veel. 90% van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijk gedrag. De komende jaren blijven we inzetten op de aanpak verkeersveiligheid, waarbij we kijken hoe we samen met andere provincies en het ministerie tot één gezamenlijke gedragscampagne kunnen komen.