Overig.

De overheid is er voor de Brabander, niet andersom. De provincie moet haar kerntaken op een effectieve en betaalbare manier uitvoe

Slimme besteding van 'Essent-middelen'

De provincie heeft de mogelijkheid om extra te investeren in de Brabantse samenleving door de verkoop van energiebedrijf Essent in 2010. In de afgelopen periode is onder andere geïnvesteerd in de economie, infrastructuur, de natuur, cultuur en sport. Het resterende budget wil de VVD inzetten voor innovatie én economische structuurversterking. Dat doen we op een manier waarbij de investeringen uiteindelijk ook weer nieuw geld opleveren.


Nieuwe omgevingswet

Voor de VVD is het beoogde resultaat van de nieuwe omgevingsvisie helder: simpeler, sneller en goedkopere dienstverlening voor inwoners en ondernemers. Daarnaast geeft de nieuwe omgevingswet meer ruimte voor regionaal en lokaal maatwerk en kunnen duurzame ontwikkelingen en initiatieven gesteund worden. dit vraagt wel om een gedragsverandering en een aanpassing van de werkwijzen bij alle partijen. De overheid moet in deze beweging voorop lopen.


Een overheid met hoogwaardige dienstverlening

De dienstverlening van de overheid moet beter. Dat begint met minder regels. Maak alleen regels als het echt nodig is. regels moeten simpel zijn en niet zorgen voor een berg administratie. De VVD wil bijvoorbeeld dat een aanvraag voor een vergunning zo snel mogelijk wordt afgehandeld, in plaats van de gehele wettelijke termijn daarvoor te nemen. En dat natuurlijk voor een kostendekkende prijs. Dáár zijn onze inwoners en ondernemers mee geholpen.


Integriteit

Vertrouwen is de basis voor goed bestuur. Wie dat beschaamt, kan geen politieke of bestuurlijke functie uitoefenen. De VVD Brabant staat voor een betrouwbare en integere overheid. Integriteit is daarom de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. Iedereen die binnen of namens de VVD Brabant een functie vervult doet dit op integere wijze gebaseerd op de vuistregels van de VVD.