Gezond leven.

Een fijn leven begint met een veilig leven. Daarom is veiligheid een belangrijk onderwerp voor de provincie.

Gezond water

Schoon water is een voorwaarde voor een gezond leven. Vervuiling van grond- en oppervlaktewater moet voorkomen worden. dat pakt de provincie op verschillende manieren aan. De provincie:

  • Pakt illegale lozingen in de natuur en het riool aan
  • Ziet toe op de handhaving van de wettelijke taken door waterschappen
  • Voorkomt verzilting van het oppervlaktewater


Droge voeten

In Brabant houden we graag droge voeten. We hebben echter steeds vaker te maken met hevige regenval en opkomend water. De provincie ziet erop toe dat de waterschappen zich primair met waterveiligheid en daarnaast met de wettelijke taken op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit bezighouden. Het fuseren van waterschappen is geen doel op zich maar is een middel om tot meer effectiviteit en kostenefficiëntie te komen. Indien hiervan sprake is, is de Brabantse VVD voor het samengaan van Brabantse waterschappen. Voorwaarde is wel dat de dienstverlening naar burgers en bedrijven op peil blijft.


Schone lucht en bodem

Het is belangrijk dat Brabant een verdere verduurzaming van de voedselproductie realiseert. Bij het houden van dieren is het belangrijk dat ziektes bij mensen en dieren voorkomen worden. We willen schone lucht. Niet de omvang van het agrarische bedrijf maar de uitstoot is uiteindelijk maatgevend. Agrarische ondernemers verbeteren de luchtkwaliteit door goede luchtwassers te plaatsen die de uitstoot van gevaarlijke stoffen verminderen. De Brabantse bodem moet schoon zijn. De hoeveelheid mest wordt niet gemaximaliseerd, de geproduceerde mest moet op een duurzame en innovatieve wijze verwerkt worden.


Urgentieteams

We blijven gebruik maken van ‘urgentieteams’. Deze teams gaan aan de slag in gebieden waar de kwaliteit van de leefomgeving onder de maat is. de beleving van Brabanders is daarbij van groot belang. Een urgentieteam bestaat uit deskundigen van onder andere de GGD, ZLTO, gemeenten en e omgevingsdienst. Het urgentieteam helpt de gemeente een verbeterplan op te stellen en uit te voeren.