TALENTBEGELEIDING

 

De Brabantse VVD werkt met permanente talentenklasjes voor politieke functies op provinciaal, landelijk en Europees niveau. De talentenklasjes hebben het oogmerk van voorbereiding op topkaderfuncties zowel inhoudelijk en vaardigheden als wat betreft het bouwen aan netwerken en naamsbekendheid. Op deze manier borgt de Brabantse VVD dat er op elk moment waarop verkiezingen zich aandienen in Brabant talenten klaar staan en dat die talenten landelijk binnen de partij bekend zijn.

Tot de talentenklasjes kan slechts een beperkt aantal talenten worden toegelaten. De talentenklasjes zijn bedoeld voor VVD-leden die reeds actief zijn binnen de partij en het talent en de ambitie hebben om op korte termijn door te stromen naar provinciale of bovenprovinciale functies. Kandidaten hebben de Brabantse Masterclass en bij voorkeur ook de landelijke kadertraining reeds doorlopen.

Om toegang te krijgen tot een van de klasjes meldt een lid zich aan bij de opleidingsfunctionaris van de Brabantse VVD. De aanmelding wordt ondersteund door een afdelings- of regiovoorzitter. Na aanmelding volgt een selectieprocedure. Het Kamercentralebestuur beslist over toelating.

Toegang tot een talentenklasje is geen garantie voor een plek op de lijst. Daarover beslissen immers de betreffende selectiecommissies. De Brabantse VVD biedt met de klasjes enkel een kans. Bovendien wordt jaarlijks per persoon aan de hand van inzet en ontwikkeling gerelateerd aan het voorgaande jaarplan bekeken of deelname aan het betreffende klasje gecontinueerd wordt. Een toelating betekent dus niet dat iemand tot de volgende verkiezingen van het klasje deel blijft uitmaken.

De talentenklasjes zijn individuele ontwikkeltrajecten. Jaarlijks worden met elk talent afspraken gemaakt over waar hij of zij aan gaat werken. In een persoonlijk jaarplan worden te verrichten activiteiten en te bereiken doelen opgenomen. Dat kan gaan om het verbeteren van inhoudelijke kennis of vaardigheden, maar ook om het werken aan netwerken, zichtbaarheid en bekendheid. Aan het eind van het jaar wordt bezien in hoeverre deze persoon de afspraken is nagekomen. De deelnemers aan de klasjes zullen veel zelf moeten doen. Kamercentrale en begeleiders faciliteren en stimuleren en zorgen dat deuren opengaan die anders gesloten blijven.