BRABANTSE MASTERCLASS

 

De VVD Brabant organiseert de Brabantse Masterclass (BMC). De BMC is hét opleidingstraject voor het politiek talent van de Brabantse VVD. De naam zegt het al: deelnemers en inleiders van hoog niveau bespreken tijdens elke bijeenkomst een ander onderwerp. Naast het inhoudelijke debat staan persoonlijke vaardigheden centraal. Met de BMC daagt de VVD Brabant het politiek talent uit het beste uit zichzelf te halen!

De doelstelling van de BMC is drieledig. In de eerste plaats heeft de BMC als doel het ontdekken, opleiden en selecteren van Brabants VVD talent. Daarnaast heeft de BMC als doel dit talent te ‘activeren’ en te adviseren in hun ontwikkeling richting een politieke of bestuurlijke functie namens de VVD. Tot slot - maar zeker niet onbelangrijk - wil de VVD Brabant met de BMC werken aan het verder opbouwen van een provinciaal VVD netwerk. De geselecteerde deelnemers van de BMC kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verder versterken van het Brabantse VVD netwerk.

De Brabantse Masterclass is voor talentvolle Brabantse VVD'ers die een jaar lang met elkaar een opleidingsprogramma willen doorlopen waarbij inhoud, vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en netwerken met elkaar gecombineerd worden. De VVD Brabant zet de masterclass nadrukkelijk in voor de ontwikkeling van talent dat (op termijn) inzetbaar is in politieke en bestuurlijke functies op bovenlokaal niveau.

In september 2015 is de vierde Brabantse Masterclass gestart.

De programmaleiding voor de Brabantse Masterclass 2015-2016 bestaat uit Raymond Kubben, Peter de Roij van Zuijdewijn en Saskia Wempe. Daarnaast wordt bij de Brabantse Masterclass gewerkt met aparte begeleidingscommissie. De begeleiding richt zich vooral op tussentijdse feedback en een ontwikkeladvies aan het eind van het programma. Ook reflecteren de deelnemers zelf op hun ontwikkeling door middel van tussentijdse reflectieverslagen.

Van de deelnemers aan de BMC wordt een eigen bijdrage gevraagd. De BMC wordt kostendekkend georganiseerd. De hoogte van het deelnamegeld voor de BMC 2015-2016 is 400 euro (inclusief de twee diners; exclusief eventueel aan te schaffen literatuur en reiskosten). VVD-leden voor wie het deelnamegeld aantoonbaar een obstakel voor deelname is, kunnen tegelijk met hun aanmelding een verzoek tot gedeeltelijke subsidiering door de Kamercentrale indienen.

Selectieprocedure

De selectie van de deelnemers is in handen van de programmaleiding van de Brabantse Masterclass. De inschrijving is inmiddels gesloten.

Kandidaten kunnen hun motivatie via een brief en CV kenbaar maken. In je brief ga je onder andere in op je politieke ambitie en op wat je gerelateerd aan die ambitie tijdens de BMC wilt leren of ontwikkelen. In het CV worden ten minste je politieke ervaring en gevolgde Haya-trainingen vermeld. Mail je brief en CV naar: raymond.kubben@vvdbrabant.net. Je krijgt een ontvangstbevestiging. De deadline voor inschrijving voor de BMC 2015-2016 is 18 mei 2015. De selectie is inmiddels afgerond.

Op basis van de ontvangen aanmeldingen nodigt de programmaleiding kandidaten uit voor een intakegesprek, waarna de deelnemersgroep aan de hand van onderstaand profiel samengesteld wordt. Bij een groot aantal aanmeldingen kan de programmaleiding ervoor kiezen niet alle kandidaten voor een gesprek uit te nodigen.

Neem voor nadere informatie contact op met de Opleiding- en Trainingsfunctionaris van het Kamercentralebestuur: raymond.kubben@vvdbrabant.net.

Profiel deelnemers

 

Om de kwaliteit van de BMC te kunnen garanderen is het aantal plaatsen beperkt en wordt aan de hand van onderstaand profiel geselecteerd. Aan de Brabantse Masterclass 2015-2016 kunnen vijftien VVD-leden deelnemen. Gemikt wordt op (potentieel) talent voor politieke en bestuurlijke functies.

Bij de selectie wordt gelet op de volgende selectiecriteria:

 • De deelnemer is (op termijn) een mogelijke kandidaat voor een functie als volksvertegenwoordiger en/of bestuurder (in beginsel) op bovenlokaal niveau.

 • De deelnemer heeft een aantoonbare maatschappelijke interesse.

 • De deelnemer heeft de ambitie om verder te groeien in de VVD.

 • De deelnemer heeft een aantoonbare inzet voor de VVD die zich bijvoorbeeld uit in kaderfuncties binnen de VVD of politieke of bestuurlijke functies op lokaal niveau.

 • De deelnemer is bereid en in staat om het zware programma te volgen. Wie zich aanmeldt en wordt toegelaten, is ook bij alle bijeenkomsten aanwezig. Afwezigheid wordt geregistreerd en niet geaccepteerd, tenzij men een geldige reden kan aanvoeren. De kwaliteit van het programma hangt in sterke mate af van de inzet van de deelnemers. Voorafgaand aan iedere Masterclass bereiden de deelnemers opdrachten voor en lezen zij de voorgeschreven literatuur. Elke deelnemer houdt een keer een presentatie van maximaal tien minuten.

 • De deelnemer beschikt over specifieke individuele kwaliteiten en capaciteiten die toelating tot het programma aangewezen maken.

 • De deelnemer heeft reeds deelgenomen aan een of meerdere cursussen liberalisme en aan een of meerdere cursussen discussie- of presentatietechnieken (van de Haya van Somerenstichting). 

 • De deelnemer vormt samen met de andere deelnemers een evenwichtige groep met mensen die aan elkaar gewaagd zijn en elkaars ontwikkeling  wederzijds kunnen stimuleren.

   

  Programma

   

  Het programma van de Brabantse Masterclass 2015-2016 bestaat uit een mix aan onderdelen. De Masterclass begint met een kennismakingsweekend met o.a. een module debatteren. Daarna volgen een aantal modules gericht op inhoudelijke aspecten van het actief zijn als liberaal politicus of bestuurder en op politieke en bestuurlijke vaardigheden. Zo zal worden ingegaan op liberalisme en staatkundige inrichting, liberale dilemma's rondom openbare orde en veiligheid en op 'liberale politiek'. In het kader van politieke vaardigheden zal aandacht besteed worden aan spreken in het openbaar, omgang met media, integriteit, argumenteren en overtuigen.  Van het programma maken tevens meerdere intermezzo's deel uit. Zo worden er bezoeken gebracht aan het Europees Parlement en het Brabantse Provinciehuis en staat er weer een diner met Brabantse Tweede Kamerleden gepland. Voorts maken, naast opdrachten ter voorbereiding van diverse modules, een presentatieopdracht, een schrijfopdracht, een korte meeloopstage en een dinerspeechwedstrijd deel uit van het programma. Na enkele bijeenkomsten schrijven de deelnemers een kort reflectieverslag. De Masterclass wordt afgesloten met een praktijkdag waarin allerlei elementen uit de Masterclass terugkomen in een simulatiespel. Van de deelnemers wordt actieve participatie verwacht.

   

   

   

   

   

  TALENTBEGELEIDING

   

   

  De Brabantse VVD werkt met permanente talentenklasjes voor politieke functies op provinciaal, landelijk en Europees niveau. De talentenklasjes hebben het oogmerk van voorbereiding op topkaderfuncties zowel inhoudelijk en vaardigheden als wat betreft het bouwen aan netwerken en naamsbekendheid. Op deze manier borgt de Brabantse VVD dat er op elk moment waarop verkiezingen zich aandienen in Brabant talenten klaar staan en dat die talenten landelijk binnen de partij bekend zijn.

  Tot de talentenklasjes kan slechts een beperkt aantal talenten worden toegelaten. De talentenklasjes zijn bedoeld voor VVD-leden die reeds actief zijn binnen de partij en het talent en de ambitie hebben om op korte termijn door te stromen naar provinciale of bovenprovinciale functies. Kandidaten hebben de Brabantse Masterclass en bij voorkeur ook de landelijke kadertraining reeds doorlopen.

  Om toegang te krijgen tot een van de klasjes meldt een lid zich aan bij de opleidingsfunctionaris van de Brabantse VVD. De aanmelding wordt ondersteund door een afdelings- of regiovoorzitter. Na aanmelding volgt een selectieprocedure. Het Kamercentralebestuur beslist over toelating.

  Toegang tot een talentenklasje is geen garantie voor een plek op de lijst. Daarover beslissen immers de betreffende selectiecommissies. De Brabantse VVD biedt met de klasjes enkel een kans. Bovendien wordt jaarlijks per persoon aan de hand van inzet en ontwikkeling gerelateerd aan het voorgaande jaarplan bekeken of deelname aan het betreffende klasje gecontinueerd wordt. Een toelating betekent dus niet dat iemand tot de volgende verkiezingen van het klasje deel blijft uitmaken.

  De talentenklasjes zijn individuele ontwikkeltrajecten. Jaarlijks worden met elk talent afspraken gemaakt over waar hij of zij aan gaat werken. In een persoonlijk jaarplan worden te verrichten activiteiten en te bereiken doelen opgenomen. Dat kan gaan om het verbeteren van inhoudelijke kennis of vaardigheden, maar ook om het werken aan netwerken, zichtbaarheid en bekendheid. Aan het eind van het jaar wordt bezien in hoeverre deze persoon de afspraken is nagekomen. De deelnemers aan de klasjes zullen veel zelf moeten doen. Kamercentrale en begeleiders faciliteren en stimuleren en zorgen dat deuren opengaan die anders gesloten blijven.