Brabantse Scoutingcommissie


 

De Brabantse VVD werkt structureel aan hetvinden en bevorderen van politiek en bestuurlijk talent.  We zoekendaarbij naar mensen die een politieke functie of een rol in het openbaarbestuur ambiëren of mensen die in beeld willen zijn voor een functie in hetmaatschappelijk middenveld. 

Het betreft de volgende functies:

 • Politieke functies:

  • lokaal

  • provinciaal

   • ProvincialeStaten

   • waterschappen

  • landelijk

   • EersteKamer

   • Tweedekamer

  • EuropeesParlement

 • Bestuurlijke functies

  • ineen van bovenstaande bestuurslagen;

  • inhet maatschappelijk middenveld;

  • binnenhet topkader van de VVD.

 

De Brabantse Scoutingcommissie voert dezewerkzaamheden uit. Ook is zij continue actief in de zoektocht naar politiek enbestuurlijk talent. Daartoe bezoeken commissieleden vergaderingen,bijeenkomsten en volgen zij actieve VVD’ers en niet-VVD’ers in de praktijk.

Daarnaast voert de commissie oriënterendegesprekken met Brabants talent, om zo een bijdrage te leveren aan optimaleinzet van kennis en kunde binnen de partij.

 

Werkzaamheden

De Brabantse Scoutingcommissie is op zoeknaar liberalen die interesse hebben in en ambities hebben voor bovengenoemde ofsoortgelijke functies. De werkzaamheden van de commissie zijn:

 • kennis, vaardigheden en ambities toetsen;

 • de mogelijkheden binnen of voor de VVDaangeven;

 • adviseren over een mogelijkontwikkelingstraject;

 • het Kamercentralebestuur adviseren overtoelating tot de talentenklasjes;

 • continuïteit en consistentie aanbrengen intoegepaste maatstaven en normen;

 • talent volgen en gesprekken voeren omvoortgang te toetsen.

   

  Profiel VVD volksvertegenwoordiger

  De VVD heeft voor de functies in het openbaarbestuur een profiel ontwikkeld. Voor deze aanpak is gekozen, omdat op dezemanier zichtbaar is wat de VVD zoekt, waarop de partij selecteert en watnoodzakelijk is om de functies te kunnen vervullen. De criteria zijn relatiefeenvoudig te wegen en te toetsen op basis waarvan per individu vastgesteld kanworden of betrokkene training en ontwikkeling nodig heeft en op welke punten.

   

  Dit profiel is in nauw overleg metbesluitvormers vastgesteld. Gaandeweg kan het profiel worden bijgesteld,aangevuld en/of aangescherpt. Klik hierom het actuele profiel te downloaden.

  Aanmelden

  Hebt u belangstelling om voor een van degenoemde functies  en denkt u te voldoen aan het profiel? Stuur dan uw cv,een (recente) pasfoto en een begeleidend schrijven naar scoutingcommissie@vvdbrabant.net.Geef in uw brief aan voor welke functie(s) u opteert en waarom u meent daarvoorgeschikt te zijn.

  Scouting t.b.v. selectie

  De Brabantse scoutingcommissie toetst cv’s enbrieven aan de profielen. De commissie beoordeelt welke volgende stap moetworden gezet. Dit kan variëren van het opnemen van het cv in de databank tot(in sommige gevallen) het voeren van een gesprek met een of meer leden van decommissie. Nodigt de commissie u uit, dan krijgt u een gesprek met tweecommissieleden. Na afronding van het proces worden de bevindingen voorgelegdaan en afgestemd met de andere commissieleden. Vervolgens wordt u geïnformeerd.

  De Brabantse Scoutingcommissie is geen kandidaatstellingscommissie.De scoutingcommissie brengt de talenten, ervaringen, kwaliteiten in kaart enstelt deze informatie beschikbaar aan relevante kandidaatstellingscommissies enhet bestuur van de Kamercentrale.

   

  Leden Brabantse Scoutingcommissie

   

  Voorzitter

  Koen Becking

  Ambtelijk secretaris

  Marieke van der Staak

  I Regio West-Brabant:

  Paul Elion

  Marjolein van der Meer Mohr

  II Regio Midden-Brabant:

  Joost Möller

  III Regio Noordoost-Brabant:

  Wobine Buijs-Glaudemans, Aad van Lopik, NoëlRuijters

  IV Regio Zuidoost-Brabant:

  Hans van Beek, Yvonne van Mierlo

   

  Informatie

  Voor meer informatie kunt u contact opnemenmet de Brabantse Scoutingcommissie via scoutingcommissie@vvdbrabant.net